۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

تونس ومصر وليبي! سيدعلي سربه نيستي!

تونس و مصر و ليبي! سيدعلي سر به نيستي 

۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

قيام 10 اسفند – درگيري شديد در كالج

تهران – 10 اسفند – ساعت 1845 – در چهار راه مصدق و كالج جمع كثيري از مردم با مزدوران رژيم درگير شدند . جنگ و گريز ادامه دارد و تا لحظه دريافت اين گزارش بيش از 15 نفر از مردم مجروح شده اند . مردم شجاعانه در مقابل حملات مزدوران از خود دفاع ميكنند

قيام 10 اسفند – ادامه درگيري در ميدان توحيد

تهران – 10 اسفند – ساعت 1745 –به گزارش دريافتي  در ميدان توحيد- ستارخان حدفاصل بيمارستان خميني و ستارخان درگيري بين مردم و مزدوران سركوبگر  جريان دارد .

قيام 10 اسفند - درگيري در ميدان جمهوري

تهران – 10 اسفند – ساعت 1730 – به گزارش دريافتي در ميدان جمهوري گروه كثيري از مردم قيام كننده با مزدوران درگير شده و جنگ و گريز در اين منطقه جريان دارد .  

قيام 10 اسفند - دستگيري و مقابله مردم با مزدوران

تهران – 10 اسفند – ساعت 1745 – در ميدان انقلاب مزدوران سه نفر را دستگير كردند ولي مردم يك نفر را از دست مزدوران نجات دادند .

قيام 10 اسفند - شعار مرگ بر خامنه اي در مسير اصلي

تهران – 10 اسفند – ساعت 1730 – به گزارش شاهدان در ميدان انقلاب و ابتداي جمالزاده ، مقابل دانشگاه تهران ، ميدان ولي عصر و ميدان امام حسين و ميدان پاستور و خيابان كارگر ، شعارهاي مرگ بر خامنه اي و درگيري با مزدوران سركوبگر جريان دارد و جنگ و گريز در همه اين مناطق گزارش شده است .

قيام 10 اسفند – حركت گروههاي كوچك مردمي

تهران – ساعت 1715 – به گزارش دريافتي ، مردم در گروههاي سه چهار نفره از فرعيهاي منتهي به خيابان آزادي و انقلاب در حال رفتن به سمت خيابانهاي اصلي هستند .

قيام 10 اسفند – درگيري در ميدان توحيد

تهران – ساعت 1630 – به گزارش رسيده از شاهدان ،  در ميدان توحيد حدود 200 نفر از مردم با مزدوران انتظامي درگير شدند .