۱۳۸۹ شهریور ۱۲, جمعه

چندخبر از شاهدان صحنه در روز 12 شهريور

تهران – 12 شهريور – ساعت 1445- در ميدان ونك در يك درگيري بين مردم و مزدوران اطلاعاتي ، سه جوان با مزدوران درگير شده بودند كه يكي از آنها دستگيرشد .

 

تهران – 12 شهريور – ساعت 1510 – در ميدان امام حسين ، مسافرين يك اتوبوس ، مزدوران حاضر در ميدان را هو كردند .

 

تهران – 12 شهريور – ساعت 14 – صفهاي مزدوران پيرمرد پيرزن و ويلچري براي گرفتن سانديس و ساندويچ و نوشابه در خيابانهاي جمهوري ، حافظ ، ميدان توحيد و آيزنهاور مشاهده شد .

چند گزارش كوتاه از صحنه هاي 12 شهريور از زبان هموطنان حاضر در صحنه

-        پيرمردي ميگفت آمديم شعار بدهيم جگرمان خنك شود هي ميگويند نگو نگو

-        خانم بارداري ميگفت من بخاطر شهدا آمدم. آمدم حق سهراب وندا و همه همه آنه كه حق شان ضايع شد را بگيرم . حالا كه خاموش است ولي بهرحال آمدم .

-        مردمي كه در پياده روها راه ميرفتند مرتب همديگر را ميپاييدند كه كسي شروع كند ولي امروز شروع كننده اي نبود .

-        در خيابان فردوسي دم ميدان، وقتي برنامه تمام شد و خداحافظي كرده و با دوچرخه راه افتادم تنه ام به يكي خورد كه معلوم شد رژيمي است و دعوايمان شد و طرف گفت كه موسوي چي هستي براي همين به ما تنه زدي و مچ مرا گرفته بودند كه با خودشان ببرند ناگهان درآنطرف خيابان يك گروه جوان  20 نفره معلوم بود از برنامه برميگردند و ديدند كه اين مزدوران مچ مرا گرفته اند بهم اشاره اي كردند و  از وسط خيابان دويدند به سمت من ومزدوران و با مزدوران درگيرشدند و به من گفتند حالت خوبه ؟كه گفتم آره گفتند بدو برو منهم دوچرخه را انداختم و در رفتم سوار تاكسي شدم .

-        نزديك هفت تير ساعت 1430 تا 1445 ماشينها چراغهايشان را روشن كرده و برف پاك كنها راهم بالا زده بودند .

-        پيرمرد 80 ساله اي  را ديدم كه با صداي بلند ياعلي ياعلي ميكرد و ميگفت بزودي ابن ملجم زمان سرنگون ميشود .

-        امروز  مردم با بچه و كالسكه و پيرمردها بيرون آمده بودند

-        امروز در چشم بسياري از مردم اشك حلقه زده بود .

ادامه تظاهرات مردمي بعد از پايان مراسم رژيم در 12 شهريور

تهران – 12 شهريور – ساعت 1515 – به گزارش يك هموطن از تهران درمتروي ميدان رضايي ها جمعيت زيادي تجمع كرده اند، يك سري شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند. مزدوران به سمت آنها حمله ور شدند

دراين ساعت مردم شعار ميدهند" نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران". جمعيت زيادي دارند شعار ميدهند.

تظاهرات با شعار مرگ بر ديكتاتور در مشهد

مشهد – 12 شهريور – ساعت 1120- در خيابان سنايي ميدان صاحب الزمان ، 50 نفر از مردم شعار مرگ بر ديكتاتور و نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران  سر دادند و تظاهرات كردند . اين تظاهرات با سر رسيدن مزدوران انتظامي به پايان رسيد ومردم متفرق شدند .

شعار مرگ بر ديكتاتور در ميدان رضايي ها

تهران – 12 شهريور – ساعت 11 – در تقاطع كريمخان و فراهاني كه درواقع در ميدان رضايي ها واقع شده است ، حدود 100 نفر از مردمي كه از ايستگاه مترو  خارج شده بودند ، شعار نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران و شعار مرگ بر ديكتاتور  ميدادند .

هوكردن مزدوران سركوبگر توسط مردم

تهران – 12 شهريور – ساعت 930 – در پمپ بنزين چهار راه كالج درحدود 25-30 نفر از مردم مزدوران انتظامي را هو كردند .

تظاهرات در قطار و ايستگاه مترو

تهران – 12 شهريور – ساعت 915 – در  داخل قطار خط متروي 3 تهران ، از چند دقيقه قبل از رسيدن قطار به  ايستگاه فاطمي مسافرين قطار در حدود 20 نفر با شدت تمام شروع به دادن شعار نه غزه نه لبنان … نمودند وپس از رسيدن به ايستگاه نيز شعار خود را ادامه داده و سپس پراكنده شدند .