۱۳۸۹ مرداد ۲۴, یکشنبه

درگيري جوانان غيور درحمايت از هموطنان خود، با مزدوران رژيم

اصفهان – 24 مرداد – ساعت 11 صبح – صبح يك شنبه در خيابان مردآويج ، بدنبال ايجاد مزاحمت مزدوران گشت انتظامي براي سه تن از زنان هموطن ، جوانان حاضر در محل ، به مزدوران حمله كردند . جوانان غيور در يك حركت جمعي ، با گوشمالي و فراري دادن مزدوران وتخريب خودروي گشت آنها ، موفق شدند  سه هموطن خود را نيز فراري داده و خودشان نيز صحنه را بسرعت ترك كنند .

پس از اين درگيري ، مزدوران گارد ويژه دراين خيابان مستقر شده  و اقدام به بستن آن ميكنند .