۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

شعار مرگ برخامنه اي شبانه

تهران – 13 شهريور – ساعت 2145- به گزارش هموطنان در منطقه خوش و نواب  شنبه شب ، بانگ الله اكبر و مرگ بر خامنه اي و مرگ بر ديكتاتور از فراز بامها به آسمان برخاست .