۱۳۸۹ تیر ۲۶, شنبه

اعصاب بازارتهران در روزشنبه نيز ادامه يافت

تهران – 26 تير - ساعت 1100 - در بازار زرگرها و طلا و جواهر پاساژ فروردین که عمده ترین مرکز فروش و توزیع طلا و جواهر در تهران و شهرستانها می باشد تعطیل و در اعتصاب کامل بود. بازار زیر محوطه سبزه میدان بصورت نیمه تعطیل و طلافروشهای بازار بزرگ که خرده فروشند همه باز بودند .

در قسمت فرش کل بازار رحیمیه و سراهای رحیمیه اول و دوم و سوم که عمدتا اعلافروش و صادراتی هستند در اعتصاب کامل بودند. کوچه کبابیها که شامل سرای اکبریه،سرای وزیر، سرای پارک، سرای مجتبایی و سرای یمین و سرای آزاد می باشد در اعتصاب کامل بودند و بقیه بصورت نیمه باز بودند .

۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

درگيري بين مردم و مزدوران انتظامي در پمپ بنزين خيابان مصدق

تهران – 25 تير – اخيرا در پمپ بنزينهاي اصلي و پر ازدحام نيروي انتظامي مستقر ميباشد . اين امر بدليل صفهاي طولاني و اوجگيري اعتراض مردم و رانندگان به كمبود و گراني سوخت ميباشد . روز جمعه ، در پمپ بنزين خيابان مصدق ، مردم حاضر در صحنه مزدوران انتظامي را هو كرده و با آنها درگير شدند .

وحشت از اعتصاب و اعتراض مردم در بازار در روز جمعه

تهران – 25 تير – در وحشت از همراهي مردم با اعتصاب بازار و ادامه اعتصاب بازاريان ، امروز بيش از 35 خودروي متعلق به نيروهاي سركوبگر انتظامي و اطلاعاتي در سبزه ميدان مستقر بودند . همچنين عوامل پياده انتظامي ، در همه جاي بازاري كه در روز جمعه تعطيل بود ، مشغول گشت زني بودند .

۱۳۸۹ تیر ۲۳, چهارشنبه

تظاهرات در سبزه ميدان با شعار مرگ بر ديكتاتور

تهران – 23 تير – ساعت 1205 – ازصبح مردم در حمايت از اعتصاب بازاريان در سبزه ميدان و بازار حضور دارند . در اين ساعت يك جمعيت 250 نفر از مردم در سبزه ميدان با شعار مرگ بر ديكتاتور دست به تظاهرات زدند . آنها همچنين شعار ميدادند دولت بي كفايت نميخواهيم .

امروز بازارفرش فروشان بطور كامل تمام مغازه هايش بسته است . بازارهاي كفاشان و طلافروشها نيز در اعتصاب ميباشند . نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي در داخل بازار تردد ميكنند و هركس كه تلفن موبايل در دست داشته باشد را دستگير ميكنند .

وحشت رژيم از اعتصاب در بازارهاي اصفهان و مشهد

اصفهان – 23تير – بازار هنر اصفهان نيمه تعطيل ميباشد . نيروهاي اطلاعاتي تجمعات دو سه نفر را نيز متفرق ميكنند و مانع از توقف آنها در بازار ميشوند . 

در بازار نقش جهان نيروهاي سركوبگر انتظامي و اطلاعاتي از صبح مستقر شده و بازاريها را با تهديد وادار به باز كردن مغازه  هايشان ميكنند . در بازار طلافروشان نيز اين مزدوران با دراختيار گرفتن يك محل در داخل بازار ، مستقر شده و بازاريان راتهديد ميكنند كه اگر اعتصاب كنند دستگير ميشوند .

 

مشهد – 23 تير – در بازار رضا از صبح روز چهارشنبه توسط نيروهاي اطلاعاتي رژيم كنترل ميشود و بارها به تك تك بازاريان مراجعه كرده و آنها راتهديد ميكنند كه اگر اعتصاب كنيد، مغازه تان مصادره ميشود .  

۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

درگيري با شعار مرگ بر ديكتاتور در بازار كفاشان

تهران – 22 تير – ساعت 1735 – در ادامه اعتصاب بازاريان در روز سه شنبه ، مزدوران  انتظامي به قصد انتقامجويي و وادار كردن بازاريان به شكستن اعتصاب ، به دو تن از مغازه داران بازار كفاشها حمله كرده  وآنها را مجروح ميكنند . مردم حاضر در صحنه وساير بازاريان كه در مغازه هايشان بحالت اعتصاب حضور داشتند به كمك همكاران اعتصابي خود شتافتند . در اين درگيري مردم و بازاريان با شعار مرگ بر ديكتاتور ، مزدوران انتظامي را از بازار بيرون كردند .

اعتصاب بازاريان تهران فراگيرتر از قبل

تهران – 22تير – ساعت 17-  روز سه شنبه نه تنها كل بازارهاي اصلي  فرش فروشها و كفاشهاو طلا فروشها و پارچه فروشها بيشتر ومنسجم تر از روزهاي گذشته در اعتصاب بودند ، بلكه كليه كوچه ها و بازارهاي فرعي تر نيز بسته بودند .

در ساعت 1030 مزدوران لباس شخصي و انتظامي با حمله به بازار پارچه فروشها و شكستن درب تعدادي از مغازه ها سعي در ايجاد رعب و وادار كردن بازاريان به شكستن اعتصاب نمودند اما وقتي با بي توجهي بازاريان مواجه شدند دست از پا درازتر از بازار خارج شدند.

پس از آن مزدوران سركوبگر در مقابل خيابان خيام و نبش سبزه ميدان مستقر شدند .

۱۳۸۹ تیر ۲۰, یکشنبه

اعتصاب بازار تهران امروز نيز ادامه داشت

تهران – 20 تير – اعتصاب بازار تهران امروز نيز بطور كامل ادامه داشت . برخي بازاريان نيز كه مشغول كار در مغازه ها و حجره هاي خود بودند ؛ كركره هارا تا نيمه بسته بودند و از پذيرش هر نوع مشتري خود داري ميكردند .

ماشينهاي نيروي انتظامي و ماشينهاي پژوي لباس شخصي و گشتهاي موتوري در اطراف بازار و سبزه ميدان مستقر بوده و گشت زني هم توسط اين عوامل رژيم جريان داشت

به گفته بازاريان اعتصابي، اين اعتصاب تا چهارشنبه پنجشنبه حداقل ادامه خواهد داشت .

طرح رژيم براي وارد كردن مزدوران دانشجو نما در دانشگاهها

تهران – 20 تير – يك تيم از عوامل اطلاعات رژيم در سازمان سنجش آموزش كشور مستقر شده است تا افرادي با اسامي از پيش تعيين شده و مورد نظر رژيم را بعنوان قبولي هاي كنكور منتشر كنند و آنها را بعنوان دانشجوي جديد وارد دانشگاه كند .