۱۳۸۹ مهر ۲, جمعه

تظاهرات اول مهر باشعار مرگ بر ديكتاتور

تهران – 1 مهر – صبح روز پنجشنبه ، در يك تظاهرات توسط حدود 150 نفر از دانشجويان در مقابل كافه ترياي دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، شعار مرگ بر ديكتاتور سر داده شد . مزدوران حراست با خشونت تمام اين تظاهرات را متفرق كردند. به گفته شاهدان 4-5 نفر از دانشجويان توسط مزدوران دستگير شدند .

اين تظاهرات در اعتراض به طرح اسلامي كردن دانشگاه اعم از دروس و پوشش دانشجويان ، توسط دانشجويان غيور صورت گرفت .